ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಕೈ ಯಾವುದೊ?
ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುವ ಮನಸ್ಸಾವುದೊ?
ಅನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎರಡೂ ಸಿಗುವ ಆ ಸುಂದರ ಸೊಬಗ ಬದುಕಾವುದೊ?

ಏರು ಯಾವುದೊ, ಇಳಿಜಾರು ಯಾವುದೊ,
ಕಣಿವೆಯ ನಡುವಲಿ ನಡೆವಾಗ ನೆರಳಂತೆ ನಡೆವ ಆ ಧೀರತನದ ಮನಸ್ಸಾವುದೊ?
ಸುಳ್ಳಾವುದೊ ನನ್ನ ನಿಜಯಾವುದೊ,
ನನ್ನ ನಿಜದ ಸುಳ್ಳಿನೊಡನೆ ಉಳಿಯುವ ಆ ನನ್ನ ಕನಸಾವುದೊ?

ಮೂಡಣ ಯಾವುದೊ, ಬಡಗ ಯಾವುದೊ,
ದಿಕ್ಕು ಮರೆತು ಅಲೆವಾಗ ಜೊತೆಗಿರುವ ಆ ಮೂರ್ತ ಚುಕ್ಕಿಯಾವುದು?
ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಾವುದೊ, ಹಿರಿ ವಯಸ್ಸಾವುದೊ,
ಇಡೀ ಜೀವನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸವೆಯದ ಆ ಊರುಗೋಲಾವುದೊ?

ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಕೈ ಯಾವುದೊ?
ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುವ ಮನಸ್ಸಾವುದೊ?
ಅನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎರಡೂ ಸಿಗುವ ಆ ಸುಂದರ ಸೊಬಗ ಬದುಕಾವುದೊ?

- ಆದರ್ಶ